Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороо

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Title
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-07-08
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-07-08
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-06-24
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-06-11
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-06-11
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-06-04
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-05-21
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-05-21
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-05-20
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-05-16
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-05-16
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-05-16
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-05-16
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-05-16
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-05-06
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-04-26
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-04-23
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-04-23
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-04-18
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-04-16
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-04-02
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-04-01
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-03-22
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-03-22
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-03-21
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-03-21
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-03-18
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-03-18
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-03-18
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-03-13
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-03-05
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-03-01
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-02-29
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-02-28
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-02-26
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-02-20
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-02-19
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-02-14
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-02-14
Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2024-02-06
Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2024-02-06
Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2024-02-06
ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2024-02-02
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Сургалт 2024-01-25
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Сургалт 2024-01-25
Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2024-01-25
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, ХСҮТ-ийн ерөнхий захирлын тушаал 2024-01-19
Tушаал, ИЛ ТОД БАЙДАЛ, ХСҮТ-ийн ерөнхий захирлын тушаал 2024-01-19
Tушаал, ИЛ ТОД БАЙДАЛ, ХСҮТ-ийн ерөнхий захирлын тушаал, Хууль, тогтоомж 2024-01-19
Tушаал, ИЛ ТОД БАЙДАЛ, ХСҮТ-ийн ерөнхий захирлын тушаал, Хууль, тогтоомж 2024-01-19
Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2024-01-18
Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2024-01-18
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Хүний нөөцийн ил тод байдал 2024-01-18
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Хүний нөөцийн ил тод байдал 2024-01-18
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Сургалт, Эрдэм шинжилгээний тайлан 2024-01-16
Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Сургалт, Эрдэм шинжилгээний тайлан 2024-01-16
Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Сургалт, Эрдэм шинжилгээний тайлан 2024-01-16
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2024-01-16
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Хүний нөөцийн ил тод байдал 2024-01-15
Tушаал, ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ 2024-01-15
5 сая төгрөг түүнээс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээ, санхүүжилт, ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2024-01-15
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Сургалт 2024-01-15
Tушаал, ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2024-01-15
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Хүний нөөцийн ил тод байдал 2024-01-15
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Хүний нөөцийн ил тод байдал 2024-01-14
Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2024-01-14
Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2024-01-14
Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Өргөдөл, гомдол 2024-01-14
Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2024-01-13
Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2024-01-14
Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2024-01-13
Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2024-01-14
ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2024-01-11
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2023-12-20
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2023-12-15
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2023-12-15
Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН БУЛАН 2024-01-14
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2023-12-04
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2023-11-30
Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Өргөдөл, гомдол 2024-01-14
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2023-11-29
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2023-11-29
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2023-11-28
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2023-11-24
Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Өргөдөл, гомдол 2024-01-14
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2023-11-23
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2023-11-23
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2023-11-21
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2023-11-21
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2023-11-22
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Тендерийн урилга 2023-11-17
Tушаал, Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Оны сайн туршлага, ЧАНАРЫН БУЛАН 2024-01-14
Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Өргөдөл, гомдол 2024-01-14
Tушаал, ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ 2023-05-31
Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Өргөдөл, гомдол 2024-01-14
Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, зарлага, санхүүжилт 2024-01-13
Tушаал, Ёс зүйн салбар хороо, ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Хүний нөөцийн ил тод байдал 2024-01-14
Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2024-01-12
Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2024-01-13
Tушаал, ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2020-01-16
Tушаал, ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2020-01-16
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, ХСҮТ-ийн ерөнхий захирлын тушаалаар чөлөө олгосон бүртгэл, Хөдөлгөөний бүртгэл 2020-01-21
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, ХСҮТ-өөс халагдагсдын бүртгэл, Хөдөлгөөний бүртгэл 2020-01-21
ИЛ ТОД БАЙДАЛ, ХСҮТ-д шинээр ажилд орогсдын бүртгэл, Хөдөлгөөний бүртгэл 2020-01-21
ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2018-02-02
ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2018-01-29
ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2018-01-28
Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Ёс зүйн салбар хороо, ИЛ ТОД БАЙДАЛ, Өргөдөл, гомдол 2024-01-21
ИЛ ТОД БАЙДАЛ 2017-03-20

Санал асуулга

Та манай сайтын талаар хаанаас олж мэдсэн бэ?

Үр дүн харах

Loading ... Loading ...

Хандалт

2422417

Хавдар судлалын үндэсний төв 2016. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.